White-eyed Vireo
Breeding Bird Survey Map, 2011-2015

 
White-eyed Vireo Breeding Map
 
Image credit: U. S. Geological Survey
 
Return to White-eyed Vireo page